Privacyverklaring

Over La Bellezza

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en de bescherming ervan. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. La Bellezza, koepelnaam voor ondernemingen Van Gucht Tasha en Mertens Pia (volgens de Algemene Voorwaarden, hieronder telkens ‘La Bellezza’ genoemd, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

– verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

La Bellezza
Kerkstraat 76 (9255 Buggenhout)
T. 0474 08 08 48
E. info@la-bellezza.shop

Welke data we verzamelen en waarom

La Bellezza verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Afspraken

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken…:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Geboortedatum (optioneel)

Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van afspraken en herinneringen te sturen voor aankomende afspraken. Uw adres wordt bewaard voor het opvolgen van de betaling volgens de algemene voorwaarden. Uw geboortedatum wordt gebruikt om u communicatie te sturen ivm. promoties.

Alle persoonsgegevens worden bewaard in de tool Salonized. Dit voor de uiterst noodzakelijke termijn van de afspraak met een duurtijd van maximaal twee jaar omwille van recurrente afspraken en het bewaren van uw gebruikersgeschiedenis indien u dit aangeeft in de tool.

Media

Voor het maken van foto’s en video’s vragen we u steeds vooraf uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. Als je een reactie op onze website achterlaat, geef je toestemming om jouw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze dienen om je te herkennen als je nog een reactie wil achterlaten. De cookies worden een jaar bijgehouden.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Embedded content van derden

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.  (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Direct marketing cookies worden een maand bewaard en vervallen nadien onvoorwaardelijk. Dit om u op korte termijn de juiste service en werking van het platform te kunnen aanbieden.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens La Bellezza van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–           We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–           We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–           Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–           We testen en evalueren regelmatig (maandelijks) onze maatregelen;

–           Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bij risico voor je rechten en vrijheden melden we dit aan jezelf en de betrokken autoriteiten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

–           een omgeving voor het bewaren van gegevens

–           communicatie met klanten en potentiële klanten (indien akkoord)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@la-bellezza.shop;

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wij zijn in eerste instantie altijd zelf rechtstreeks te bereiken voor klachten en andere problemen om tot een constructieve oplossing te komen. Daarvoor kan u terecht op info@la-bellezza.shop

Wijziging privacyverklaring

La Bellezza kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 19 september 2022.